ACTIEVOORWAARDEN TIJD VOOR KWALITEIT 1. De actie Tijd voor Kwaliteit (“Actie”) wordt georganiseerd door Akzo Nobel Decorative Coatings B.V., Rijksstraatweg 31, 2171 Sassenheim (“Sikkens”)
 2. Sikkens behoudt zich het recht voor deze actievoorwaarden geheel of gedeeltelijk te wijzigen, de Actie uit te stellen, in te korten of te beëindigen zonder aansprakelijkheid voor eventuele nadelige gevolgen daarvan. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.
 3. Over deze actievoorwaarden, de organisatie en/of de uitslag van de Actie wordt niet gecorrespondeerd, noch mondeling gecommuniceerd.
 4. Deelname vindt plaats door het indienen van een of meerdere omschrijvingen van een project uitgevoerd met Sikkens producten op de (actie)website van Sikkens met bijbehorende foto’s en video’s (“inzending”).
 5. Uit alle inzendingen selecteert Sikkens de leukste inzendingen voor gebruik zoals vermeldt onder punt 7 hieronder.
 6. Alle informatie over de Actie, inclusief deze actievoorwaarden, staat op www.sikkens.nl
 7. Door deelname aan de Actie verleent de deelnemer zijn onvoorwaardelijke toestemming aan Sikkens om zijn (bedrijfs)naam, omschrijving van het project, bijbehorende foto’s en video’s alsook zijn deelname aan de Actie te publiceren (zowel online als in reclame materialen) en daarvan in andere zin gebruik te maken voor promotionele doeleinden.
 8. Deelnemer garandeert dat zijn inzending geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms)rechten van derden, in welk geval deelnemer garandeert Sikkens volledig te zullen vrijwaren tegen aanspraken van derden.
 9. Indien de ingezonden video’s geluidsfragmenten bevatten die vergoedingsplichtig zijn ten aanzien van de rechthebbende (muziek)auteur(s), dan zal de deelnemer verplicht zijn dergelijke vergoedingen te voldoen als maker van de inzending en zal de deelnemer Sikkens vrijwaren van alle aanspraken daaromtrent.
 10. Het is Sikkens toegestaan onbeperkt gebruik te maken van de inzendingen en aanpassingen hierin te maken waar zij dit nodig acht, zonder hiervoor enige vergoeding verschuldigd te zijn aan deelnemer.
 11. Aan deelname zijn geen kosten verbonden, door de deelnemer eventueel te maken kosten zijn voor eigen rekening.
 12. Sikkens is nimmer aansprakelijk voor enige schade van de deelnemer of derden, die direct of indirect te maken heeft met de Actie. Sikkens kan niet aansprakelijk worden gesteld bij annulering of (tussentijdse) beëindiging anderszins van de Actie, indien de omstandigheden dit naar het oordeel van Sikkens vereisen.
 13. De persoonsgegevens van de deelnemers aan de Actie zullen worden opgenomen in een bestand dat voor intern gebruik en/of voor direct mailing door Sikkens kan worden aangewend en niet aan derden worden verstrekt.
 14. Eventuele klachten met betrekking tot de Actie kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan Sikkens. Sikkens zal – indien zij dat nodig acht – contact opnemen met de klager en eventueel nadere informatie opvragen. Sikkens zal schriftelijk op de klacht reageren
 15. In geval van misbruik, misleiding, bedrog of schending van de actievoorwaarden behoudt Sikkens zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer van deelname aan de Actie uit te sluiten.
 16. Door deelname aan de Actie aanvaardt de deelnemer onderhavige actievoorwaarden volledig en onvoorwaardelijk.

Deze website maakt gebruik van cookies om bezoekers te herkennen. Dit helpt ons om jou de best mogelijke gebruikservaring te bieden en de site continu te verbeteren. (Als je verder surft op deze site, stem je automatisch in met ons gebruik van cookies.) Cookie informatie pagina